VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN KENNISGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

§ 1 ONDERWERP

1. Deze voorwaarden voor deelname en de kennisgeving inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd van gb GmbH, Riedinger Straße 18, D-95448 Bayreuth (hierna: Organisator) en de deelnemer alsmede het gebruik van gegevens die van hem/haar verkregen zijn of door hem/haar zijn verstrekt.

2. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden voor deelname.

3. De voorwaarden voor deelname, de duur van deelname, de prijzen en informatie over de prijsverloting komen voort uit de beschrijving van de wedstrijd op de wedstrijdpagina of worden hieronder omschreven.

§ 2 GEBRUIKSRECHT, SCHADEVERGOEDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. Als u na uw registratie op onze campagnepagina uw video heeft geüpload, zal deze worden beoordeeld door de Organisator en kan deze op de campagnepagina worden gepubliceerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om posts van de campagnepagina te verwijderen. De publicatie van uw inhoud vormt geen recht op zich.

2. Door het uploaden van uw video's verleent u gb GmbH het niet-exclusieve recht om de geposte video's te gebruiken. gb GmbH is gerechtigd uw video's met behulp van digitale beeldverwerking te bewerken om uw video aan te passen aan onze online vormgeving. ook verleent u gb GmbH het recht om uw video's te gebruiken en te publiceren op andere websites en sociale media (zoals Facebook, Twitter, Instagram en Youtube).

3. U garandeert gb GmbH dat u beschikt over de rechten van alle video's die u uploadt, en u verleent gb GmbH het niet-exclusieve recht, onbeperkt door inhoud, tijd en ruimte, om geüploade video's, teksten en afbeeldingen te gebruiken. Voorts verzekert u gb GmbH ervan dat uw foto's op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van derden; dit heeft grotendeels betrekking op de wet op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten van gefotografeerde of gefilmde individuen. Indien uw afbeelding zonder uw toestemming op onze campagnepagina wordt geplaatst en u wilt dat deze van de pagina wordt verwijderd, kunt u contact opnemen met: socialmedia@gb-online.com.

4. gb GmbH behoudt zich het recht voor om geüploade teksten en video's te publiceren, hetzij in hun originele vorm of in bewerkte vorm, op het gb Instagram-kanaal, het gb Twitter-kanaal, de gb Facebook-pagina en de gb campagnepagina (https://showyourfold. gb-online.com) en de gb website (http://www.gb-online.com/). gb GmbH behoudt zich het recht voor om uw beeldmateriaal te kopiëren en om uw beeldmateriaal te reproduceren en om genoemd beeldmateriaal op te slaan op media voor gegevensopslag. Op basis van de hierboven geformuleerde overdracht van rechten heeft u geen recht op vergoeding of terugbetaling van kosten.

§ 3 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BIJDRAGEN EN INHOUD

Bijdragen, commentaren en beeldmateriaal op de campagnepagina https://showyourfold.gb-online.com zijn alleen en uitsluitend een afspiegeling van de meningen van de persoon die ze heeft geplaatst (hierna genoemd: gebruiker). gb GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijdragen of inhoud die door de gebruikers zijn gepubliceerd. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle bijdragen van hun kant waardoor de rechten van derden worden geschonden of die om andere redenen onrechtmatige inhoud bevatten. Hetzelfde geldt voor links in deze bijdragen naar andere online websites ('hyperlinks') die door derden worden onderhouden en over de inhoud waarvan gb geen controle heeft. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook geheel op eigen risico van de gebruiker. De betreffende gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor elke schending van rechten van derden (bijv. auteursrechten of persoonlijkheidsrechten). gb zet zich volledig in om de inhoud van de bijdragen en de hyperlinks daarin te controleren. gb ziet echter af van het aanbevelen of het ondersteunen, expliciet of impliciet, van de standpunten die binnen een dergelijke inhoud of gelinkte websites worden geuit. Voorts aanvaardt gb geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op de gelinkte websites, noch voor enige schending van de wettelijke voorschriften en/of inbreuken op de rechten van derden (bijv. het auteursrecht, merkenrecht of persoonlijkheidsrechten) die deze websites bevatten. Indien gb kennis krijgt van onrechtmatige inhoud, dan zal deze onmiddellijk worden verwijderd. Als u gb wilt informeren omtrent onrechtmatige bijdragen en inhoud, kunt u contact opnemen met: socialmedia@gb-online.com.

§ 4 PRIJS & GESCHIKTHEID VOOR DEELNAME

1. De wedstrijd vangt aan op 20 juni 2016 en eindigt op 31 december 2016.

2. De maandelijkse prijzen bestaan uit een terugbetaling van de prijs die u heeft betaald voor uw gb Pockit tot een bedrag van 250 euro.

3. Deze wedstrijd staat open voor alle deelnemers die op 20 juni 2016 ouder zijn dan 18 jaar. Personen in een van de volgende categorieën komen niet in aanmerking voor deelname of voor het winnen van een prijs: a) personen die op en na 20 juni 2016 werknemers of agenten waren of zijn van de Organisator, of filialen, moeder- of dochterondernemingen daarvan, of de dienstverlenende bedrijven of onafhankelijke aannemers van de bovengenoemde organisatie(s); b) personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, distributie van materialen, of bij de trekking van winnaars van deze promotionele actie.

§ 5 UITVOERING

1. Er is geen alternatief voor de prijs mogelijk; ruilen met of overdracht aan andere personen is niet mogelijk. Een deelnemer kan van zijn prijs afzien. In dat geval wordt hij vervangen door degene na hem in de rangorde van winnaars.

2. De deelnemers ontvangen zo snel mogelijk bericht over hun prijs, per e-mail op het verstrekte e-mailadres of per post, en worden verzocht de ontvangst van de berichtgeving te bevestigen en aanvullende informatie te sturen (volledige naam, adres, contactgegevens).

3. Voor aankopen in een winkel zal gb u om een kopie van uw kassabon met alle relevante betalingsgegevens vragen. Hierop dient ook de naam van de leverancier en de aankoopdatum te zijn vermeld. Voor online aankopen zal gb u om een kopie van uw orderbevestiging vragen. Hierop dient de naam van de leverancier en de aankoopdatum vermeld te staan. Ten slotte dient de deelname op de wedstrijdpagina (http://showyourfold.gb-online.com) van een latere datum te zijn dan de aankoopdatum die op de bon staat vermeld.

4. Indien een deelnemer zijn prijs niet binnen vier weken aanvaardt, zal het recht op de prijs komen te vervallen. Indien de contactgegevens onjuist blijken te zijn (bijvoorbeeld het e-mailadres), dan is de Organisator niet verplicht om onderzoek te doen naar het juiste adres. De schade die voortvloeit uit onjuiste contactgegevens zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

§ 6 UITSLUITING VAN DE GARANTIE

1. De Organisator wijst erop dat de beschikbaarheid en de functie van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. De wedstrijd kan als gevolg van externe omstandigheden en beperkingen worden beëindigd of verwijderd en dit geeft de deelnemers niet het recht om de Organisator vorderingen op te leggen.

2. Voorbeelden van externe omstandigheden en beperkingen zijn technische problemen, gewijzigde regels of besluiten van de Organisator.

§ 7 GEGEVENSBESCHERMING

1. De Organisator verzamelt en gebruikt de gegevens van de deelnemer in de mate zoals toegestaan ​​door de wet of voor zover deelnemers instemmen met het verzamelen en gebruiken van hun gegevens.

2. De gegevens worden opgeslagen op de servers van de Organisator in overeenstemming met de huidige Duitse wet- en regelgeving en zullen niet worden gedeeld met derden.

3. Gegevens zijn alleen bestemd voor de Organisator, en de Organisator ziet af van de verspreiding of wijziging van de gegevens voor eigen doeleinden. De Organisator verzamelt gegevens van de deelnemers alleen voor het doel van het opzetten, uitvoeren en beheren van de wedstrijd. Dat geldt in het bijzonder voor algemene informatie over de gebruiker op Instagram, zoals de naam van de deelnemer, e-mailadres, Instagram ID en profielfoto's. Indien voor deze doeleinden andere gegevens worden verzameld, dan zullen de deelnemers hierover voorafgaand aan de deelname worden geïnformeerd, bijvoorbeeld via het wedstrijdformulier, en de communicatie hierover zal op transparante wijzen plaatsvinden.

4. De deelnemers kunnen op elk gewenst moment schriftelijk informatie opvragen bij de Organisator over welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de Organisator, en kunnen verzoeken om correctie of verwijdering en de toestemming voor het gebruik van gegevens herroepen.

5. Door akkoord te gaan met deelname aan de loterij, stemmen de deelnemers in met de eenmalige toezending van een OptIn-E-Mail voor het ontvangen van commerciële e-mails (nieuwsbrieven) van de Organisator.

§ 8 CONNECTIE MET SOCIALE NETWERKEN

1. De actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door, of staat op geen enkele wijze in verband met enig sociaal netwerk, in het bijzonder Facebook, Instagram of Twitter.