REGULAMIN KONKURSU I OCHRONA DANYCH

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze warunki uczestnictwa i ochrona danych regulują udział w konkursie gb GmbH, Riedinger Straße 18, 95448 Bayreuth, Niemcy (dalej "Organizator") i uczestnika jak również dane zebrane lub ujawnione przez nich.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa.

3. Warunki uczestnictwa, długość uczestnictwa, nagrody oraz informacje o przyznaniu nagród wynikają z opisu konkursu przedstawionego na stronie konkursowej lub zostały określone poniżej.

§ 2 PRAWO UŻYTKOWANIA, ODSZKODOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Materiał Uczestnika, który zarejestruje się w konkursie i wgra wideo na stronę konkursową zostanie opublikowane po przejściu weryfikacji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia postów, jeśli w jego właściwej ocenie treści są niezgodne z prawem lub niemoralne.

2. Wgrywając wideo, Uczestnik zezwala Organizatorowi na jego nieodpłatne wykorzystanie. Organizator ma prawo edytować nagranie Uczestnika w celu poprawienia jego jakości oraz zapewnienia zgodności wizualnej z własną stroną internetową. Poza tym Uczestnik zezwala Organizatorowi na publikację nagrania na jego stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych (jak np.: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

3. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawnioną osobą do materiałów, które dodaje w Konkursie, a prawa do zdjęć, nagrań oraz treści nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zdjęć, nagrań, treści, które Uczestnik dodaje w Konkursie, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji. Jeśli Twoje zdjęcie/nagranie zostało opublikowane na stronie konkursowej bez Twojej zgody i życzysz sobie by zostało usunięte, napisz do nas: socialmedia@gb-online.com

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych w ramach tego konkursu treści i nagrań w ich oryginalnej postaci lub poddanych obróbce, w następujących miejscach: konto gb na Instagramie, konto gb na Twitterze, profil gb na Facebooku, na stronie konkursowej (https://showyourfold.gb-online.com) oraz na stronie internetowej gb (http://www.gb-online.com/). Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania i reprodukcji zgłoszonych materiałów na medium służącym do przechowywania danych. Na podstawie powyższego zapisu dotyczącego bezpłatnego przekazania praw do zgłoszonego w konkursie materiału, Uczestnik nie ma prawa do wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGŁOSZONE TREŚCI

Komentarze i zdjęcia pojawiające się na stronie konkursowej https://showyourfold.gb-online.com odzwierciedlają tylko i wyłącznie opinie osoby, która je opublikowała (dalej Użytkownik). gb GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania, które naruszają prawa osób trzecich lub z innych przyczyn, zawierają treści niezgodne z prawem. To samo dotyczy linków do stron internetowych zawartych w tych materiałach – ("hiperlinki"), które są utrzymywane przez strony trzecie, nad którymi gb nie ma kontroli. Użytkownik korzysta z hiperlinków całkowicie na własne ryzyko. Dany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich (np. prawo autorskie lub prawo osobiste). gb dokłada wszelkich starań w celu kontroli treści i hiperłączy zawartych na stronie konkursowej. Jednak gb w sposób wyraźny nie poleca ani nie popiera opinii wyrażanych w ramach takich treści lub podlinkowanych stronach. Ponadto, gb nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych związanych z takimi linkami, ani za naruszenia przepisów prawnych i / lub naruszenia praw osób trzecich (np. prawa autorskie, prawa marki lub praw osobowych). Tego typu treści zostaną bezzwłocznie usunięte. Jeżeli chcesz poinformować gb o opublikowaniu treści niezgodnych z prawem, prosimy o kontakt: socialmedia@gb-online.com.

§ 4 NAGRODY & ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca 2016 r. i kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku.

2. Nagrodą miesiąca jest zwrot kosztu zakupu wózka gb Pockit (do kwoty maksymalnej nie przekraczającej 250 EUR).

3. Uczestnik biorący udział w konkursie musi w dniu 20 czerwca 2016 r. mieć ukończone 18 lat. Z konkursu wykluczone są: a) osoby, które od 20 czerwca 2016 r. lub później były lub są pracownikami lub przedstawicielami Organizatora lub jego oddziałów, przedstawicielstw, dystrybutorów jak również agencje i kontrahenci powyżej wymienionych jednostek biznesowych; b) osoby powiązane z powstawaniem, produkcją, dystrybucją materiałów lub wyłonieniem zwyciezców tego konkursu.

§ 5 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. Zwycięzca nie może przenieść praw do Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma prawo zrzec się Nagrody. W takim wypadku Nagroda zostaje przyznana innemu, wyłonionemu przez Komisję Uczestnikowi.

2. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o wygranej wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie przyjęcia wygranej oraz przekazanie dodatkowych danych (pełne imię, adres zamieszkania, dane kontaktowe).

3. W przypadku zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym gb będzie wymagało dostarczenia kopii rachunku (paragon/faktura), na którym musi widnieć nazwa sklepu oraz data zakupu. W przypadku zakupu dokonanego w sklepie internetowym gb będzie wymagało kopii potwierdzenia zamówienia, na której musi widnieć nazwa dostawcy oraz data zakupu. Dodatkowo, data widniejąca na paragonie musi być wcześniejsza niż termin zarejestrowania nagrania w konkursie na stronie www.showyourfold.gb-online.com.

3. W przypadku jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje Nagrody w terminie czterech tygodni od wysłania informacji o wygranej w konkursie, nagroda przepadnie. Jeżeli podane dane kontaktowe okazałyby się niepoprawne (np. adres e-mail), Organizator nie ma obowiązku ustalać poprawnego adresu. Szkoda wynikająca z podania nieprawidłowych danych kontaktowych jest kosztem Uczestnika.

§ 6 WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu sieci Internet ani wynikające z nich nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych Organizatora. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony uczestników Konkursu. Konkurs może zostać zakończony lub usunięty ze względu na uwarunkowania zewnętrzne i ograniczenia. Z tego względu Uczestnik nie ma podstaw kierować żadnych roszczeń do Organizatora.

2. Mogą to być problemy techniczne, zmiana zasad lub decyzje podjęte przez Instagram.

§ 7 OCHRONA DANYCH

1. Organizator gromadzi i wykorzystuje dane uczestnika w zakresie dozwolonym przez prawo lub zakresie, do którego Uczestnik wyraża zgodę.

2. Dane są przechowywane na serwerach Organizatora i podlegają obecnym niemieckim przepisom ustawowym i wykonawczym. Dane Uczestnika nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

3. Dane Uczestnika są widoczne wyłącznie Organizatorowi. Organizator nie będzie rozpowszechniał ani modyfikował danych dla własnych celów. Organizator gromadzi dane od Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia tego konkursu. Dane zawierają w szczególności informacje takie jak nazwa Uczestnika, adres e-mail, nazwa użytkownika na Instagramie, zdjęcie profilowe. W przypadku potrzeby zgromadzenia innych danych, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przed przystąpieniem do Konkursu, np. za pośrednictwem formularza konkursowego. Taka informacja zostanie wyraźnie zakomunikowana.

4. Uczestnik konkurs może w każdej chwili zażądać od Organizatora konkursu pisemnej informacji, które dane osobowe są przechowywane przez Organizatora. Uczestnik ma prawo zażądać poprawienia lub usunięcia danych oraz odwołać zgodę na wykorzystanie danych.

5. Wyrażając zgodę na udział w konkursie, Uczestnik zgadza się na otrzymanie jednorazowej wiadomości e-mail z zapytaniem o chęć otrzymywania informacji handlowych (newslettery) od Organizatora.

§ 8 REGULAMIN I ZASADY INSTAGRAM

1. Ten konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, reklamowany, administrowany ani powiązany z żadną społecznością internetową a w szczególności z Facebookiem, Instagramem lub Twitterem.